آموزش فیزیک1 فصل2 (کار و انرژی) – قسمت7 – حل تست5 مفهوم انرژی جنبشی و پتانسیل

دیدگاهتان را بنویسید