آموزش شیمی بر اساس آزمون گاج

تاریخ آزمون گاجنام درسفصل و صفحهتماشای ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 1 تا 9برو به ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 9 تا 13برو به ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل 1 صقحه 13 تا 19برو به ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 19 تا 23برو به ویدئو
10 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 1 تا 10 برو به ویدئو
10 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 10 تا 14برو به ویدئو
10 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 14 تا 18برو به ویدئو
24 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 24 تا 33برو به ویدئو
24 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 33 تا 34 برو به ویدئو
24 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 34 تا 38برو به ویدئو
24 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 38 تا 40برو به ویدئو
24 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 40 و 41برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 28 تا 32برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 32 تا 38برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 38 تا 46برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 2 صفجه 49 تا 65برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 2 صفحه 65 تا 66برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 2 صفحه 66 تا 68برو به ویدئو

آموزش شیمی بر اساس آزمون قلمچی

تاریخ آزمون قلمچینام درسفصل و صفحهتماشای ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 1 تا 9برو به ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل1 صفحه 9 تا 13برو به ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل 1 صقحه 13 تا 19برو به ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 19 تا 23برو به ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 23 تا 33برو به ویدئو
10 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 33 تا 34برو به ویدئو
10 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 1 تا 10برو به ویدئو
10 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 10 تا 14برو به ویدئو
10 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 14 تا 28برو به ویدئو
24 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 34تا 38برو به ویدئو
24 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 38 تا 40برو به ویدئو
24 مردادشیمی 1فصل 1 صفحه 40 تا 41برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 28 تا 32برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 1 صفجه 32 تا 38برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 1 صفحه 38 تا 46برو به ویدئو
24 مردادشیمی 2فصل 2 صفحه 49 تا 65برو به ویدئو

آموزش شیمی 1 فصل 1 صفحه 1 تا 9 مبحث ایزوتوپ

آموزش شیمی 1 فصل 1 صفحه 9 تا 13 نماد اتم و طبقه بندی عناصر

آموزش شیمی 1 فصل 1 صفحه 13 تا 19 مبحث جرم اتمی،مول و جرم اتمی میانگین

آموزش شیمی 1 فصل 1 صفحه 19 تا 23 مبحث طیف اتمی

آموزش شیمی 2 فصل 1 صفحه 1 تا 10 مبحث خواص دوره ای؛ واکنش پذیری

آموزش شیمی 2 فصل 1 صفحه 10 تا 14 مبحث خواص دوره ای در جدول تناوبی؛ شعاع اتمی و یونی

آموزش شیمی 2 فصل 1 صفحه 14 تا 18 مبحث رسم آرایش الکترونی

آموزش شیمی 1 فصل 1 صفحه 24 تا 33 مبحث رسم آرایش الکترونی

آموزش شیمی 1 فصل 1 صفحه 33 تا 34 مبحث تعیین دوره و گروه

آموزش شیمی 1 فصل 1 صفحه 34 تا 38 مبحث الکترون ظرفیت

آموزش شیمی 1 فصل 1 صفحه 38 تا 40 مبحث پیوند یونی

آموزش شیمی 1 فصل 1 صفحه 40 تا 41 مبحث رسم ساختار لوییس

آموزش شیمی 2 فصل 1 صفحه 28 تا 32 مبحث معرفی هیدروکربن ها

آموزش شیمی 2 فصل 1 صفحه 32 تا 38 مبحث هیدروکربن ها-1

آموزش شیمی 2 فصل 1 صفحه 38 تا 46 مبحث انواع هیدروکربن ها-2

آموزش شیمی 2 فصل 2 صفحه 49 تا 65 مبحث مفهوم گرما در واکنش و آنتالپی

آموزش شیمی 2 فصل 2 صفحه 65 تا 66 مبحث آنتالپی پیوند

آموزش شیمی 2 فصل 2 صفحه 66 تا 68 مبحث گروه عاملی 1