برنامه مطالعاتی

آموزش دروس تخصصی دوازدهم تجربی

آماده سازی برای آزمون

برنامه مطالعاتی بر اساس آزمون گاج

آزمون 5 ( 14 شهریور)

آزمون 6 ( 21 شهریور)

برنامه مطالعاتی بر اساس آزمون قلمچی